ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್

12th March, 2016
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 40 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್‌ನ್ನು ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್ ನೆಟ್‌ಗೇಟ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ...
Back to Top