ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲ

1st February, 2016
ಇಂದಿಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾದ ಕೊಲಂಬಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 7 ಮಂದಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಿಗಳ ಸಹಿತ ಪತನವಾಯಿತು.
Back to Top