ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋಲು : ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕೆ ?

ಬೇಕು
67% (222 votes)
ಬೇಡ
33% (110 votes)
Total votes: 332
Back to Top