ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧನದ ಹಿಂದೆ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಸಂಚು ಇದೆಯೇ ?

ಇದೆ
69% (288 votes)
ಇಲ್ಲ
31% (128 votes)
Total votes: 416
Back to Top