ಜೆ ಎನ್ ಯು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ವೈಫ಼ಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ?

Back to Top