ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

Back to Top