ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದು

ಸರಿ
43% (337 votes)
ತಪ್ಪು
57% (452 votes)
Total votes: 789
Back to Top