ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಪದವೊಂದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹೌದು
76% (113 votes)
ಇಲ್ಲ
24% (36 votes)
Total votes: 149
Back to Top