ಒಂದು ದೇಶ , ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ - ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುವುದೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಒಂದು ದೇಶ , ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ - ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುವುದೇ ?

ಸರಿ
45% (162 votes)
ತಪ್ಪು
55% (199 votes)
Total votes: 361
Back to Top