ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ?

ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್
36% (300 votes)
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
64% (523 votes)
Total votes: 823
Back to Top