ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಂಝಾನಿಯಾ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಜನಾಂಗೀಯ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ?

ಹೌದು
49% (368 votes)
ಅಲ್ಲ
51% (385 votes)
Total votes: 753
Back to Top