ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿಯರ್ ಬದಲು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
25% (631 votes)
ತಪ್ಪು
75% (1917 votes)
Total votes: 2548
Back to Top