ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿಯರ್ ಬದಲು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
26% (841 votes)
ತಪ್ಪು
74% (2439 votes)
Total votes: 3280
Back to Top