ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿಯರ್ ಬದಲು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
23% (405 votes)
ತಪ್ಪು
77% (1353 votes)
Total votes: 1758
Back to Top