ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿಯರ್ ಬದಲು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
24% (528 votes)
ತಪ್ಪು
76% (1667 votes)
Total votes: 2195
Back to Top