ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಬಾಕಿಯಿಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ?

Back to Top