ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನಿಲುವು ಸರಿಯೇ ?

Back to Top