ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವುದೆರಿಂದ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆಯೇ ?

Back to Top