ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ನಗದು ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ?

Back to Top