ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯದ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಕಾರದ್ದು, ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನ ಜವಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ?

Back to Top