ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ ದುರಂತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
78% (112 votes)
ತಪ್ಪು
22% (32 votes)
Total votes: 144
Back to Top