ಮರು ಮಾತು

02nd Feb, 2016
ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂಹಾಗೆಯೇ ಮೃತಾತ್ಮಗಳ ಥಳಥಳಿಸುವ ‘ಸ್ಥಳ್’,‘ಭೂಮಿ’, ‘ಘಾಟ್’, ‘ವನ್’ಗಳೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಾಳುಬಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ್ ಎಂದರೆ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್‌ರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಾದ ‘ಸಮತಾಸ್ಥಳ್’, ನೋಡಿ ಖೇದವೆನಿಸಿತ್ತು. ಈ...
Back to Top