ಜನ ಜನಿತ

21st February, 2016
ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕವಿತೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳೆ ಆದರೂ ಇವಳಲ್ಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಕಳೆ, ಸೆಳೆ! ರಕ್ತಮಾಂಸತುಂಬಿದಂಗಾಂಗದ ಈ ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿಯ ಅಡಿ ಈ ಮಣ್ಣು ನೆಲದಲ್ಲೇ ತಣ್ಣಗೋಡಾಡಿದರೂ, ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೆಯ ಸೂಡಿ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ...
Back to Top