ಜನ ಜನಿತ

21st Feb, 2016
ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕವಿತೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳೆ ಆದರೂ ಇವಳಲ್ಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಕಳೆ, ಸೆಳೆ! ರಕ್ತಮಾಂಸತುಂಬಿದಂಗಾಂಗದ ಈ ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿಯ ಅಡಿ ಈ ಮಣ್ಣು ನೆಲದಲ್ಲೇ ತಣ್ಣಗೋಡಾಡಿದರೂ, ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೆಯ ಸೂಡಿ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿಹುದಿವಳ ಮುಡಿ... ನನ್ನ ಕಣ್ಮನಗಳಿಗೆ ಬೀರಿ ಮಾಯಾ-ಮೋಡಿ! ಈ ಇವಳ ಬಟ್ಟಲಗಣ್ಣು, ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು! ಈ ಇವಳ ತುಂಬಿದೆದೆ ಒಡ್ಡರ್ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ತೆರೆದ ಅಂಗಡಿ...
Back to Top