ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ‘ಬಡವರ ಬಂಧು’ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿ: ಸಚಿವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಂಶಪೂರ್

Back to Top