ವಿನಾಶದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸರಕಾರಗಳು ಪೋಷಿಸುವುದೇಕೆ? ಸಮಾಜಗಳು ಸಹಿಸುವುದೇಕೆ?--ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಮ್ ಪುತ್ತಿಗೆ

Back to Top