ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ FASTag ಎಂದರೇನು ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ FASTag ಎಂದರೇನು ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ FASTag ಎಂದರೇನು ?

►ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ?

Back to Top