ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಕೆಇಎ ಹೆಜ್ಜೆ ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
79% (68 votes)
ತಪ್ಪು
21% (18 votes)
Total votes: 86
Back to Top