ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ 17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷಾಂಕ | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ 17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷಾಂಕ

30th December, 2019
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ’ವು ಮಾಧ್ಯಮರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ 16 ವರ್ಷ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ 17ನೇ ವರ್ಷದೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
Back to Top