"ಓ..ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ , ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡವಲು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಚಲ್ಲವೇ?"

Back to Top