"ಫಾದರ್ ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ - 83 ವರ್ಷದ ಈ ಪರೋಪಕಾರಿ ಪಾದ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? "

Back to Top