ನ್ನ ವಾಹನ ಮಾರಿ 8,000 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಶಾನವಾಝ್ ಶೇಖ್ | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ನ್ನ ವಾಹನ ಮಾರಿ 8,000 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಶಾನವಾಝ್ ಶೇಖ್

ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ EXCLUSIVE INTERVIEW

► OXYGEN MAN OF MUMBAI

► ತನ್ನ ವಾಹನ ಮಾರಿ 8,000 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಶಾನವಾಝ್ ಶೇಖ್

ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದು


Back to Top