ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI) / ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ (Credit:ountercurrents.org)