ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ತಮಾಂಗ್ , ತೇನ್ಜಿಂಗ್ ನೊರ್ಬು ಲಮ್ಥಾ | PC  : NDTV