ಮಿಹಿರ್‌ ಭೋಜ್‌ ಪ್ರತಿಮೆ (Photo credit: indiatoday.in)