ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ-ಸ್ವಚ್ಛ ತೋಡಾರು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು