ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿಯರು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.