ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ರಿಕ್,ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಕೌರ್ ಮತು ಅಮ್ರಿಕ್ ಪುತ್ರ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್