ಬಿ.ಕೆ.ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್, ಜಿ.ಆರ್.ಪ್ರವೀಣ್‍ ಕುಮಾರ್, ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ