ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅವರ ತಂದೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ- ತಾಯಿ ವಾಸಂತಿ ಹೆಗಡೆ