ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್(ನಿ)ಬಿಎನ್. ಬಿಎಂ. ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಬೇದಾರ್(ನಿ) ಚೇನಂಡ ಎ. ಕುಟ್ಟಪ್ಪ