ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ರಫೀಕ್ ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ಒಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಾಮು)