ಜೆಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹರ್ಯಾಣ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದುಷ್ಯಂತ್ ಚೌಟಾಲ