ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ತತ್ಪಟ್ಟಿ ಬಖಾಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು