ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಭಿಜ್ಞಾ ರಾವ್ ಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸಚಿವ