ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮಾಧವಿ ಭಂಡಾರಿ, ಅಭಿಲಾಷಾ, ಜಯರಾಮ ನೀಲಾವರ, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಶೇಟ್