ಕಿರಣ್‍ಭಟ್, ಕೆ.ಎ.ದಯಾನಂದ, ಸಿರನೂರಕರ್, ಭಾರತಿ ಹೆಗಡೆ,  ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಮಹಾದೇವ, ಸದೀಂ ಸವದಿ, ಸುರೇಶ್ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ