ಮಾನವಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರೋನಾ ವಿಲ್ಸನ್
ಫೋಟೊ ಕೃಪೆ: twitter.com