ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರಿಯೋ / ಸ್ವಪನ್ ದಾಸಗುಪ್ತಾ / ಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ (PTI)