ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ, ನಡ್ಡಾ, ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್  PTI Photos/Twitter Photo/@blsanthosh