ಕಾರ್ಸ್ಟನ್ ವಾರ್ಹೋಮ್ (Photo : Twitter/@SuperSportTV)