ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಜರ್(ಕಂಚು) ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಜಜಾರಿಯಾ(ಬೆಳ್ಳಿ), photo: Times of india