ಅನಿಲ್ ಬೋಸಾಕ್ ತಂದೆ ಬಿನೋದ್ ಬೋಸಾಕ್(ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು) Photo: NDTV