ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾವ್ ಇಂದರ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (Photo: Twitter/@Rao_InderjitS)